-
|
课程

阿尔巴尼亚有机贸易4东欧发展(OT4D)基础课程(ofc -阿尔巴尼亚)

AG体育app下载 -国际有机组织 në bashkëpunim me SECO hap thirrjen për aplikime për节目të ndryshme në Europën Lindore.

Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (ofc -阿尔巴尼亚)është krijuar për të mbështetur palët e interesuara, Të cilët kërkojnë një ndryshim të qëndrueshëm etë vërtetë të ushqimit dhe bujqësisë në vendet e tyre, nën ombrellën e project të businesnesit Organik për Zhvillim në Europën Lindore (OT4D) në Shqipëri. Pjesëmarrësit për të të për të të njohuritë për të系统名:“中国雄雄”, bazuar në Bujqësinë组织. Fokus kryesor do të ketë në rritjen e kapaciteteve për Sistemet e Ushqimit të Qëndrueshëm, Mekanizma të Zhvillimit të Tregjeve, Avokaci, 对话框Politikash, Kerkime shkencore, Komunikim营销代理të bashkëpunëtorëve.

项目提交bazë organik (OFC) konsiston në trajnim me pjesëmarrje, Ku sesionet e drejtpërdrejta(面对面)janë më të preferueshme. Kursi do të zhvillohet për 5 ditë.

metodolojia e zhvillimit të kusit siguron përputhshmëri të lartë me nevojat e palëve të interesuara duke vendosur gurët themeltarë në:

 • Krijimin e aftësive vetjake të përfshirjes, ndërveprimit të lartë dhe bazuar mbi eksperiencën;
 • Transferim njohurish duke konsideruar kontekstin e jetës reale të pjesëmarrësve, Nëpërmjet rritjes së njohurive bazuar mbi fushat e veprimit të pjesëmarrësve.
 • Udhëtime studimore tek project frymëzuese mbi Zhvillimin e tregjeve të qëndrueshme - Rajonale, Kombetare她Nderkombetare.
 • 请您访问për Bujqësinë e Qëndrueshme dhe Zinxhirët e bazuar tek 有机3.0
 • Udhëzime mbi krijimin e Sistemeve të Ushqimit të Qëndrueshëm dhe Fleksibël系统Bujqësore, veçanërisht për kohën pas COVID. Fokus kryesor做të ketë në Agroekologji, Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) dhe njohuri mbi Qëllimet, Synimet Indikatorët që ndikohen pozitivisht nga系统Bujqësisë组织.

Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri 

18-22 Tetor 2021 (5 ditë)

Ky trajnim është dizenjuar për pjesëmarrës të cilët janë të interesuar ose janë pjesë e Sistemeve Bujqësore të Qëndrueshme, Si individë ose pjesë e një grupi të organization(正式ose jozyrtar), të cilët janë të fokusuar në systemmet Bujqësore Organike ne zonat perkatese në Shqipëri. Kërkohet një angazhim i lartë për të ndjekur programin dhe për të vijuar mësimin e mëtejshëm në vendin ku operojnë, ne zonat perkatese. Pjesëmarrësit做të përzgjidhen bazuar mbi kriteret e përcaktuara në bashkëpunim të ngushtë me rrjetin e bashkëpunëtorëve kombëtarë, 公爵特别的rajonale, Përveç变量si ndejshmëria gjinore, Përfaqësimi dhe eksperiancat e mëparshme.

Kriteret perzgjedhese përfshijnë (por nuk kufizohen vetëm tek këto):

 • Të qenurit aktiv në sektorin bujqësor, 我eksperiencë那些të感兴趣的në bujqësinë组织, 如果不prodhim, furnizim, tregjet, 媒体大阪证交所legjislacioni.
 • Të kenë kapacitetin (kohën dhe lidhjen me internet) për të marrë pjesë në Kursin e Formimit Bazë Organik - Shqipëri (OFC -阿尔巴尼亚)
 • Njohuri të mira të gjuhës Shqipe
 • Gadishmëri për të vepruar dhe marrë pjesë në të gjitha akitet the detyrat e tram it . Gadishmëri për të vpruar dhe marrë pjesë në të gjitha akitet the detyrat e tram it . Gadishmëri për të.

Pjesëmarrësit do të përzgjidhen nga një komitet përzgjedhës në bashkëpunim të ngushtë me rrjetin e bashkëpunëtorëve tanë kombëtarë, Të cilët做të bazohen në kriteret e sipërpërmendura, 杜克marrë në konsideratë specifikat kombëtare dhe elementë si ndjeshmëria gjinore, Përfaqësimi dhe eksperiencat e mëparshme.

Numri总计i pjesëmarrësve është 25个角色.

塔里法e pjesëmarrjes他已经准备好了一个新的计划. Pjesëmarrësit duhet të sigurojnë vetë kostot e transport tek nga vendi i organizimit të kursit.

Nëse hasni ndonjë vështirësi teknike dhe/ose keni pyetje, ju lutem dërgoni një给我发邮件 academy@ifoam.生物 titullin të emërtuar " OT "

AG体育app下载 -AG体育手机版在国家经济事务秘书处(SECO)的支持下,与阿尔巴尼亚市场营销协会(AAM)合作 是否开始招收申请东欧各种项目的学生. 

阿尔巴尼亚基础课程(ofc -阿尔巴尼亚)旨在支持在阿尔巴尼亚有机贸易发展项目(OT4D)的庇护下努力实现本国粮食和农业真正可持续变化的利益攸关方. 学员将接受培训并加强其发展和加强基于有机农业的可持续农业市场体系的能力. 特别关注可持续粮食系统的能力, 市场发展机制, 宣传, 政策对话, 研究, 通信/市场营销, 和网络.  

该基金会计划包括亲自培训, 最好是, 面对面(f2f)会议5天. 

课程通过在以下方面应用最佳基础,确保高度适合利益相关者的需求:

 • 高度互动性,体验性,并涉及参与者自己的意义构建
 • 通过建立参与者本地化的工作区域,转移到参与者的现实生活背景
 • 学习有关可持续市场发展的鼓舞人心的项目-区域, 国家和国际
 • 探索基于可持续农业和价值链的领导力 有机3.0
 • 关于在后冠状病毒病时代建设有韧性和可持续的粮食和农业系统的指南. 大力关注农业生态学, 可持续发展目标(SDG)和目标知识, 目标, 有机农业系统对指标有积极影响.

基础课程阿尔巴尼亚

2021年10月18日至22日(5天)

预计参加本课程的学员应对可持续农业系统感兴趣,或以个人身份或有组织(正式或非正式)的小组在阿尔巴尼亚各自地区关注有机农业系统. 必须有高度的承诺来执行该方案,并继续在各自区域的基层学习. 将根据与全国网络密切合作制定的标准来挑选参与者, 除了性别等变数外,还要考虑到区域的特殊性, 表示, 和过去的经验.

遴选标准包括(但不限于):

 • 在农业领域工作积极,对有机农业有经验或兴趣, 如生产, 供应/价值链, 市场, 媒体, 或政策
 • 是否有能力(时间和上网)充分参与 OFC-Albania
 • 精通培训语言(阿尔巴尼亚语)
 • 准备执行 & 参与培训的各个环节和任务

参赛者将由甄选委员会根据上述标准与AG体育app下载的全国网络密切合作进行选拔, 考虑到国家特性和性别等变量, 表示, 考虑到过去的经验.

参加人数为25人.

学费和住宿费由项目承担. 参与者必须承担往返场地的交通费用.

如有任何技术上的困难及/或问题,请电邮至 academy@ifoam.生物 标题为“OT4D OFC阿尔巴尼亚”