-
|
课程

东欧有机贸易发展(OT4D)乌克兰领导课程(OLC-Ukraine)

乌克兰ot4d

唯一-有机物国际запідтримкиДержавногосекретаріатуШвейцаріїзекономічнихпитань(瑞士)врамкахПрограми«ОрганічнаторгівлязарадирозвиткувСхіднійЄвропі»(OT4D)оголошуєнабіручасниківКурсузорганічноголідерствавУкраїні.

КурсзорганічноголідерствавУкраїні(共同体)розробленозметоюпідтримкиіснуючихіпотенційнихлідерів, якіпрагнутьдійсносталихзмінвсільськомугосподарстві. Учасникипройдутьнавчанняіпосилятьсвоюздатністьбутилідерамиорганічногосільськогосподарськогоруху, закцентомнакомпетентностівсферісталихпродовольчихсистем, механізміврозвиткуринку, адвокації, політичногодіалогу, науковихдосліджень, комунікацій/маркетингуіналагодженніділовихзв”язків. Програмапрагнепередатинеобхіднізнанняіпрактичнінавичкидляпосиленняякнаціональних, так і регіональних компетентностей.

ПрограмаКурсузорганічноголідерствавУкраїні(共同体)складаєтьсязочнихіонлайнсесій. Вонавключаєдвіочнісесії:однасесія——тривалістю7днів, друга – 5 днів; між очними сесіями проводитимуться онлайн вебінари на спеціальні теми. Окрімцьогоучасникипрацюватимутьнадневеликимиіндивідуальнимипроєктами/робочимипланами, вякихвонивизначатимутьконкретнікрокирозвиткунаосновілокальнихконтекстів. Тожкурспередбачатимерегулярневключення«очних»заходів, роботу в команді та спілкування між учасниками, локальнінавчальнітури, застосування отриманих знань в практиці учасників, створення потужних національних груп, а також посилення загальної національної мережі.

Курсзабезпечуєвідповідністьпотребаморганічнихлідерівщодозастосуваннянайкращихпрактик:

 • уінтерактивнійіпрактичнійформіізвласнимосмисленням;
 • перехіддореальногоконтекстуучасниківспираючисьнаїхнісферидіяльності;
 • навчальні тури на регіональні, національнііміжнародніпроєктизісталогорозвиткуринку, щонадихають;
 • застосуванняінноваційноїсистемиобмінуінформацієюікоманднароботаіззастосуваннямтехнологіїнаосновіметодолігічнихпроцесів;
 • вивченняметодівлідерствадлясталихсільськогосподарськихсистемівиробнич——зобутовихланцюгівнаосновіконцепції 有机3.0;
 • рекомендаціїщодопобудовижиттєздатнихістійкихпродовольчихсистем, особливовперіодпіслязавершенняпандеміїCOVID-19. Особлива увага приділяється агроекології, цілям сталого розвитку (ЦСР) і знанням цілей, завданьіпоказників, наяківпливаютьсистемиорганічногосільськогогосподарства.

Курс з органічного лідерства в Україні

Очна сесія 1:5 -11 листопада 2021 року

Очна сесія 2: влітку 2022 року

Серія вебінарів між очними сесіями 1 і 2

Учасникицьогокурсуповиннізайматилідерськупозицію(існуючіабопотенційнілідери)вУкраїніякфізичніособичиорганізованігрупи(формальнічинеформальні), фокусуючисьнасталихсільськогосподарськихсистемахусвоємурегіонізакцентомнаорганічномусільськомугосподарстві. Вонимаютьпрагнутипродовжувативпровадженняпрограмиізастосовуватизасвоєніурокиналокальномурівніувідповіднихрегіонах. Відбіручасниківвідбуватиметьсянаосновікритеріїв, розробленихутіснійспівпрацізнаціональноюмережею, ізурахуваннямрегіональнихособливостейтатакихзмінних, якстать, репрезентативність і минулий досвід.

Критерії(безобмеження):

 • •організаціїфермерівабонаціональніорганічнірухи;
 • •органічнівиробники,переробники,трейдеричипредставникироздрібноїторгівлі;
 • •органічні органи сертифікації;
 • •організаціїспоживачів;
 • •організації,якіпідтримуютьсталийрозвитоксільськоїмісцевості;
 • •дослідницькі、дорадницькі、освітніустановичиустановизпитаньрозвиткусільськоїмісцевості;
 • •державні установи (наприклад, міністерствасільськогогосподарства, економіки чи навколишнього середовища);
 • •агенції з розвитку;
 • •ЗМІ;
 • •бізнес-консультанти або фінансові установи;
 • можливість(часідоступдоінтернету)долучитисядовсіхсесійКурсузорганічноголідерства, і принаймні 80% онлайн семінарів, атакожвиконуватиіндивідуальнізаняттяівсюроботуврамкахКурсу;
 • професійневолодіннямовою,якоюпроводитиметьсянавчання(українською);
 • готовністьвиконувативсізавданняібратиучастьувсіхчастинахКурсу.

Відбіручасниківздійснюватимекомісіязвідборунаосновізазначенихкритеріївутіснійспівпрацізнаціональноюмережеюізурахуваннямрегіональнихособливостейтатакихзмінних, якстать, репрезентативність і минулий досвід.

Загальна кількість учасників - 25.

Проєкт покриває вартість навчання і проживання. Учасникисамостійнопокриваютьтранспортнівитрати.

Якщоувасвиниклитехнічніскладнощіта/абопитання,надішлітьїхелектронноюпоштоюіз academy@ifoam.生物 заголовком«КурсзорганічноголідерствавУкраїні».

AG体育app下载 -AG体育手机版在国家经济事务秘书处(SECO)的支持下与乌克兰国家协调员合作 是否开始招收申请东欧各种项目的学生.  

乌克兰有机领导课程(OLC-Ukraine) 旨在支持当前和潜在的领导人 谁正在努力实现真正可持续的农业变化. 参加者将接受培训并加强领导有机农业运动的能力, 重点关注可持续粮食系统的能力, 市场发展机制, 宣传, 政策对话, 研究, 团队合作, 和网络. 该项目旨在传授必要的知识和实践技能,以加强国家和地区的能力.  

olc -乌克兰项目包括现场培训元素,以及虚拟会议. 有两个面对面(f2f)会议, the first session is 7 days long and the second session will take 5 days; in-between there will be online webinars conducted on specialized topics. 另外, 参与者应制定单独的小规模项目/工作计划,根据当地情况确定具体的下一步行动. 因此, 定期整合“线下”活动, 团队合作和参与者之间的交流, 本地化研究远足, 在参与者的局部环境中应用所学知识, 建立强有力的全国同行团体, 加强整个国家网络将是课程的一部分.

课程通过在以下方面应用最佳实践,确保对有机领导者需求的高度适应性:

 • 高度互动性,体验性,并涉及参与者自己的意义构建
 • 通过建立参与者自己的工作领域,转移到参与者的现实生活背景
 • 学习有关可持续市场发展的鼓舞人心的项目-区域, 国家和国际
 • 运用基于方法论过程的技术,实践创新的信息交流系统和团队合作
 •  探索可持续农业系统和价值链的领导力 有机3.0.
 • 关于在后冠状病毒病时代建设有韧性和可持续粮食系统的指南. 大力关注农业生态学, 可持续发展目标(SDG)和目标知识, 目标, 有机农业系统对指标有积极影响.

F2F1: 2021年11月5日至11日

F2F2: 2022年夏天

F2F1和F2F2之间的一系列网络研讨会

本课程的参与者应在乌克兰处于领导地位(现任或潜在的未来领导人),个人能力或有组织(正式或非正式)的团体,在各自的地区/国家重点关注有机农业的可持续农业系统. 必须有高度的承诺来执行该方案,并继续在各自区域的基层学习. 将根据与全国网络密切合作制定的标准来挑选参与者, 除了性别等变数外,还要考虑到区域的特殊性, 表示, 和过去的经验.

遴选标准包括(但不限于):

 • 农民组织或国家有机运动;
 • 有机生产商、加工商、贸易商或零售商;
 • 有机认证机构;
 • 消费者的组织;
 • 致力于农村可持续发展的组织;
 • 研究、推广、教育或农村发展机构;
 • 政府机构(e.g. 农业部、发展部或环境部)
 • 发展机构
 • 媒体
 • 商务顾问或金融机构
 • 是否有能力(时间和上网)参与 所有共同体会议, 至少80%的在线研讨会, 开展个人活动并完成所有课程作业.
 • 熟练掌握培训语言(乌克兰语)
 • 准备执行 & 参与培训的各个环节和任务

参赛者将由甄选委员会根据上述标准与AG体育app下载的全国网络密切合作进行选拔, 考虑到国家特性和性别等变量, 表示, 考虑到过去的经验.

参加人数为25人.

学费和住宿费由项目承担. 参与者必须承担往返场地的交通费用.

如有任何技术上的困难及/或问题,请电邮至 academy@ifoam.生物 标题为“OT4D olc -乌克兰”.